LAPCO-Privacyverklaring

Lapco legt in het kader van haar dienstverlening bepaalde gegevens vast. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden.

LAPCO bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor het verlenen van haar diensten en zolang als de wet dat verplicht. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd.  

LAPCO verwerkt gegevens wanneer zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of anderszins contact opneemt met LAPCO. Ook verwerkt LAPCO gegevens op basis van afgesloten contracten en binnenkomende facturen.

LAPCO-medewerkers raadplegen persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. ICT-leveranciers onderhouden en beheren de informatievoorziening. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks deze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan meldt LAPCO dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten 

Heeft LAPCO persoonsgegevens van u vastgelegd? 

Als LAPCO de gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt hierover contact opnemen met de Data Protection Officer van LAPCO. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door LAPCO te laten corrigeren of te laten verwijderen. 

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen. 

Klachten 

Heeft u klachten of complimenten over de wijze waarop LAPCO uw gegevens behandelt? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van LAPCO. Mocht u er met de Data Protection Officer niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Data Protection Officer

Drs. F.P.B. Baalman, apotheker
administratie@lapco.nl